ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Ceza Hukuku

Vergi kaçakçılığı, İhaleye fesat karıştırma, Edimin ifasına fesat karıştırma, Fiyatları etkileme, Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma, Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması, Mal veya hizmet satımından kaçınma, Petrol kaçakçılığı, Dolandırıcılık gibi ceza hukukuyla ilgili her suç tipinde müdafiilik ve müdahil vekilliği hizmeti vermekteyiz.

Ticaret Hukuku

İşçi-işveren ilişkileri, ticari nitelikteki sözleşmeler, acente ve distribütörlük, sermaye şirketlerinde ortaklıktan çıkma-çıkarılma, ortaklık payı talebi, şirket ve tacirler ile ortak ve yöneticilerin hukuki ve cezai sorumluluğu, tasfiye, iflas ertelemesi gibi konularda hizmet vermekteyiz.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku                                 

Marka, patent, endüstriyel tasarım gibi fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ile ilgili mevzuat ve uygulama hakkında danışmanlık hizmeti ile özellikle taklit ürünlerin tespiti, el koyma ve depolama işlemleri, hukuk ve ceza davalarının takibi konusunda hizmet vermekteyiz.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Kıdem-İhbar tazminatları, hizmet tespiti, İş Kazası gibi dava takipleri ile işçi işveren ilişkileri hakkında hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İcra ve İflas Hukuku

Alacak takibi, sulh görüşmeleri, taşınır-taşınmaz mal ihaleleri, tasarrufun iptali, istihkak, menfi tespit, istirdat, zayi kambiyo senedinin iptali, iflas ertelemesi, iflas gibi takip ve dava hizmetleri vermekteyiz.

Tüketici Hukuku

Banka garanti sözleşmesinden kaynaklanan tazminat, menfi tespit, sözleşmenin uyarlanması, malın ayıplı olması gibi Tüketici Kanunu’ndan kaynaklanan davalar hakkında hizmet vermekteyiz.

Vergi Hukuku

Vergi hukukundan doğan ihtilaflar hakkında danışmanlık, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma gibi vergi idaresi ile ilişkilerin yürütülmesi ve dava takip hizmetleri vermekteyiz.

Aile Hukuku

Boşanma, tanıma-tenfiz, nafaka, velayet, kayyum-vasi tayini, nesebin reddi-tashihi ve babalık davaları alanlarında hizmet vermekteyiz.

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Tapu iptali ve tescil, ecrimisil, kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklar, kira sözleşmesinden doğan ihtilaflar, ayıplı ifa vs. gibi Tüketici Kanunu’ndan doğan davalar, 2-B olarak nitelendirilen, orman niteliğini kaybetmiş arazilerden doğan ihtilaflar gibi alanlarda danışmanlık ve dava takip hizmetleri vermekteyiz.

Miras Hukuku

Terekenin tespiti, paydaşlığın giderilmesi, mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanması, tapu iptali ve tescil gibi alanlarda danışmanlık ve dava takip hizmetleri vermekteyiz.

Sigorta Hukuku

Elementer ve Hayat branşlarında her türlü sigorta ihtilafları konusunda hizmet vermekteyiz.

İş ve Trafik Kazaları

Ölüm ve bedeni zararlara ilişkin tüm talepler ve ceza davaları konusunda hizmet vermekteyiz.

Uluslararası Nakliye Hukuku

Emtia hasarları, CMR’den kaynaklanan ihtilaflar, Uluslar arası taşımalarda rücu talepleri gibi alanlarda dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Copyright © 2009 - 2013 HANBAY hukuk bürosu. Tüm hakları saklıdır.